بهداشت پرتوها

بهداشت پرتوها

* به منظور جلوگیری از صدمات ناشی از تشعشعات و پرتوها بطور مرتب نسبت به پرتوسنجی از رادیولوژیها و محلهای تولید اشعه در دندانپزشکیها و سونوگرافیها و .. اقدام و در صورت مشاهده نشت اشعه اقدام و پیگیری در مورد رفع سریع آن صورت می گیرد .