پورتال کتابخانه دانشگاههای علوم پزشکی

   

ردیف نام دانشگاه کتابخانه های مرکزی  
1 اراک http://lib.arakmu.ac.ir
2 ارتش http://www.ajaums.ac.ir
3 اردبیل http://www.arums.ac.ir/library/fa
4 ارومیه http://library.umsu.ac.ir
5 اصفهان http://www.lib.mui.ac.ir
6 انستیتو پاستور http://fa.pasteur.ac.ir
7 اهواز http://centrallib.ajums.ac.ir
8 ایران http://clib.iums.ac.ir
9 ایرانشهر http://78.38.114.150
10 ایلام http://libportal.medilam.ac.ir
11 آبادان http://abadanums.ac.ir
12 بابل http://lib.mubabol.ac.ir
13 بجنورد http://nkums.ac.ir
14 البرز http://book.abzums.ac.ir
15 بقیه ا... http://www.bmsu.ac.ir
16 بم http://www.mubam.ac.ir
17 بندر عباس  http://clib.hums.ac.ir
18 بوشهر http://lib.bpums.ac.ir
19 بهبهان http://centlib.ajums.ac.ir
20 بیرجند http://library.bums.ac.ir
21 تبریز http://centlibrary.tbzmed.ac.ir
22 تربت جام http://www.trjums.ac.ir
23 تربت حیدریه http://amoozesh.thums.ac.ir
24 تربیت مدرس http://www.modares.ac.ir
25 تهران http://lib.tums.ac.ir
26 جهرم http://lib.jums.ac.ir
27 جیرفت http://www.jmu.ac.ir
28 خلخال http://www.arums.ac.ir
29 خمین http://ksm.arakmu.ac.ir
30 دزفول http://research.dums.ac.ir
31 رفسنجان http://vcrt.rums.ac.ir
32 زابل http://www.zbmu.ac.ir
33 زاهدان http://library.zaums.ac.ir
34 زنجان http://zums.ac.ir
35 ساوه http://savehums.ac.ir
36 سبزوار http://www.medsab.ac.ir
37 سمنان http://library.semums.ac.ir
38 سیرجان http://library.kmu.ac.ir
39 شاهد http://shahed.ac.ir
40 شاهرود http://lib.shmu.ac.ir
41 شوشتر http://shoushtar.ajums.ac.ir
42 شهر کرد http://lib.skums.ac.ir
43 شهید بهشتی http://lib.sbmu.ac.ir
44 شیراز http://dlibrary.sums.ac.ir
45 علوم بهزیستی و توانبخشی http://lib.uswr.ac.ir
46 فسا http://lib-search.fums.ac.ir
47 قزوین http://ofoghlib.qums.ac.ir
48 قم http://res.muq.ac.ir
49 کاشان http://research.kaums.ac.ir
50 کردستان http://clib.muk.ac.ir
51 کرمان http://library.kmu.ac.ir
52 کرمانشاه http://lib.kums.ac.ir
53 گراش http://lib.gerums.ac.ir
54 گلستان http://goums.ac.ir
55 گناباد http://dl.gmu.ac.ir
56 گیلان http://library.gums.ac.ir
57 لارستان http://larnurse.sums.ac.ir
58 لرستان http://library.lums.ac.ir
59 مازندران http://www.mazums.ac.ir
60 مشهد http://central_library.mums.ac.ir
61 نیشابور http://www.nums.ac.ir
62 همدان http://library.umsha.ac.ir
63 یاسوج http://lib.yums.ac.ir
64 یزد http://lib.ssu.ac.ir