تعداد كارگاه هاي پژوهشی برگزار شده به تفكيك نوع در سال 1390

تعداد كارگاه هاي پژوهشی برگزار شده به تفكيك نوع در سال 1390

رديف

عنوان كارگاه

تعداد

 

1

مهارت های جستجو

1

2

نگارش علمی

3

3

روش تحقيق

5

4

SPSS

2

5

وب سنجی و طراحی وب سایت

1

6

مباني کامپيوتر و اينترنت ويژه داوطلبان سلامت

1

7

ملاحظات متودولوژیک در مطالعات اپیدمیولوژیک

1

8

بانک های اطلاعاتی

2

9

کتابخانه دیجیتال پزشکی

1

                 جمع كل

17

 

razi22 bn2

nobatdehiesteddnews research

main titletelegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075e

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir