ریاست دانشکده

  دانلود رزومه

scan001224

سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

نام : دکتر سید فرزین

نام خانوادگی : میرچراغی

پست الکترونیک : .

آدرس محل کار :خراسان رضوی-گناباد - حاشيه جاده آسيايي - معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گناباد-دانشکده پزشکی

شماره تلفن محل کار : 57223028-051 داخلی 268
پست الکترونیکی:Mircheraghi.sf@gmu.ac.ir

سوابق تحصیلی : پزشک (متخصص داخی) و عضو هیأت علمی دانشگاه