تقویم آموزشی-دانشکده

 
115 copy
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
پایان انتخاب واحد:1396/06/20 شروع انتخاب واحد: 1396/06/10
پایان کلاس ها:1396/10/21 شروع کلاس ها:1396/06/25
پایان حذف و اضافه:1396/07/05 شروع حذف و اضافه:1396/07/04
پایان حذف اضطراری:1396/10/2 شروع حذف تک درس:1396/07/10
پایان امتحانات:1396/11/5 شروع امتحانات:1396/10/23