صفحه اصلی مدیریت امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

m omur amoozeshi

معرفي :
 مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه در حوزه معاونت آموزشي پژوهشي قرار دارد و به طور كلي در اتباط با برنامه هاي آموزشي دانشجويان و اساتيد مي باشد. فعاليت اين مديريت در بخش دانشجويي و در روند معمول خود از زمان نام نويسي دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي شروع و پس از پايش مستمر در طول تحصيلي به اعلام دانش آموختگي و صدور دانشنامه ختم مي گردد.تنظيم برنامه هاي آموزشي نظري و عملي اساتيد نيز به عهده اين مديريت است.

شرح وظايف:
 امور آموزشي و تحصيلات تكميلي:
1- تهيه و تنظيم اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آنها پس از تصويب
2- بررسي آيين نامه هاي آموزشي وارائه پيشنهادات لازم به شوراي آموزشي دانشگاه براي بازنگري و بهبود آنها
3- بررسي واظهار نظر درخصوص راه اندازي رشته ها و گروههاي آموزش جديد مصوب
4- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقرارت آموزشي
5- همكاري با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در جهت اجراي برنامه هاي ارتقاء كيفيت آموزش
6- تشكيل شوراي آموزشي و كميسيون موارد خاص دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا.
7- تشكيل شورا نقل و انتقالات دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات آن
8- برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي
9- تهيه و تنظيم تقويم دانشگاهي براساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و ابلاغ به واحدهاي آموزشي
10- نظارت بر صدور ريزنمرات، گواهينامه ها، دانشنامه ها و تاييديه ‌تحصيلي دانش آموختگان.
11- نظارت بر صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل دانشجويان و معرفي به نظام وظيفه .
اطلاعات بيشتر...