معرفي و شرح وظايف

معرفي:
تامين و ارائه خدمات عمومي و اداري در حوزه هاي معاونت آموزشي و پژوهشي و دانشجويي فرهنگي با بكارگيري بهترين شيوه هاي علمي و انساني جهت سرعت بخشيدن به امور با مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات

شرح وظايف:
1) پيگيري امور جاريحوزه مديريت امور عمومي و اداري
2) كنترل و نظارت بر ورود و خروج پرسنل
3) نظارت بر عملكرد نيروهاي خدماتي
4) برنامه ريزي و نظارت بر سرويس رفت و آمد دانشجويان
5) هماهنگي با مديريت خدمات پشتيباني در امور مختلف از جمله قراردادها
6) نظارت بر نيروهاي سلف سرويس
7) نظارت بر نيروهاي فضاي سبز
8) كنترل و نظارت بر امور ساختمان ها و تاسيسات موجود