شرح وظايف امور تشكيلات و طبقه بندي مشاغل

Untitled Document
     
 
 امور تشكيلات

1- ارائه تشكيلات تفضيلي واحدهاي ستادي به وزارت متبوع با توجه به پيشنهادات واصله و نيازهاي دانشگاه

2- پيگيري هاي مربوط به مكاتبات ارسال شده قبلي در خصوص تشكيلات تفضيلي حوزه هاي ستادي دانشگاه

3- كنترل تخصيص رديف هاي سازماني در واحدهاي تابعه

4- كنترل تخصيص رديف هاي سازماني در خصوص نيروهاي جديدالاستخدام

5- اقدام مستمر درخصوص اصلاح اطلاعات پرسنلي در تشكيلات تفضيلي

6- ارائه گزارش، آمار و عملكرد به مقام ذيربط

7- بررسي و تجديدنظر در تشكيلات و نمودار سازماني و شرح وظايف واحدهاي وابسته به منظور انطباق هرچه بيشتر با اهداف وزارتخانه و دستورالعمل هاي صادره و همچنين در صورت نياز تغيير ساختار سازماني واحدها جهت اصلاح و تكميل و ايجاد تشكيلات متناسب با توجه به احتياجات واحدهاي متقاضي

8- بررسي كليه پيشنهادات واصله در زمينه ايجاد و يا تغيير در تشكيلات با توجه به ضوابط

امور طبقه بندي مشاغل

1- بررسي كليه پيشنهادات واصله در ارتباط با طبقه بندي مشاغل

2- بررسي مدارك ارائه شده درخصوص تشخيص تجربه درج، مدرك تحصيلي، دوره هاي آموزشي، كارآموزي، سوابق تجربي و غيره براساس مستندات و مقررات مندرج در طرح هاي طبقه بندي مشاغل به منظور طرح در كميته اجرائي طبقه بندي مشاغل

3- بررسي پيشنهادات واصله در امر انتصابات، ارتقاء گروه، تنزيل گروه با توجه به قوانين و مقررات موجود و ضوابط طرح هاي طبقه بندي جهت طرح در كميته اجرائي طبقه بندي مشاغل

4- انجام مطالعات لازم و بررسي پيشنهادات واحدهاي ذيربط در رابطه با طرح هاي طبقه بندي مشاغل و انطباق با نيازهاي استخدامي و درصورت لزوم پيشنهاد به مراجع قانوني براي تاييد
 
   untitled10i0000s
شرح وظایف رشته شغلی پرستار    
شرح وظایف رشته شغلی حسابدار                        آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل                                                          فلوچارت کارگزینی
شرح وظایف رشته شغلی مسئول اموراداری 
شرح وظایف پزشک                                          ضوابط ارتقاءرتبه و طبقه
شرح وظایف کارگزین
طرح طبقه بندی مشاغل عمومی و رشته بهداشتی درمانی