شرح وظايف واحد امور مزايا و بازنشستگي

Untitled Document
     
 

1- انجام امور پرسنلي كه قبلا بازنشسته شده اند و افرادي كه در طي هر سال بازنشسته مي شوند

2- انجام امور رفاهي ازجمله پيگيري پرداخت كمك هزينه ازدواج، فوت و برقراري كمك هزينه عائله مندي و اولاد

3- پيگيري نقل و انتقال كسورات بازنشستگي از صندوق تامين اجتماعي به صندوق بازنشستگي كشور و بالعكس

4- پيگيري احتساب سنوات پرسنلي كه قبل از استخدام به صورت غير رسمي در ديگر مراكز يا ادارات دولتي مشغول به كار بوده اند

5- كنترل ماموريت هاي اداري پرسنل

6- كنترل احكام پرسنل رسمي، پيماني و قراردادي

7- انجام نامه هاي متفرقه كه توسط مدير محترم توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه به واحد ارجاع مي شود

8- انجام ديگر امور كارگزيني و جوابگويي ارباب رجوع