شرح وظايف واحد امور نقل و انتقالات و حضور و غياب

Untitled Document
     
 
 
1- دريافت و بررسي درخواست هاي انتقالي رسيده، تفكيك و آماده كردن آن ها و ارجاع آن به مدير توسعه سازمان و منابع انساني جهت طرح در كميته نقل و انتقالات

2- مكاتبه با دانشگاه هايي كه پرسنل، تقاضاي انتقال به آن دانشگاه را نموده اند

3- دريافت درخواست هاي مرخصي بدون حقوق پرسنل و صدور احكام نامبردگان

4- دريافت برگه هاي مرخصي استعلاجي پرسنل و صدور حكم مرخصي استعلاجي

5- كنترل ورود و خروج پرسنل از طريق نرم افزار حضور و غياب كارمندان

6- گزارش دهي از حضور و غياب همكاران به مديران حسب درخواست آنان

 
   قوانین و بخشنامه ها
آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 مدیریت خدمات کشوری (نقل و انتقال کارکنان)
لزوم سپری شدن مدت تعهد بدو خدمت برای نقل و انتقال