معرفی

 کارشناس امور هیات علمی و آموزش کارکنان:  طاهره سازوارsazvar
سابقه خدمت :                             18 سال
مدرک تحصیلی:                            کارشناس مدیریت دولتی
 
 
 شرح وظايف امور هيئت علمي و آموزش كاركنان
1- اخذ مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي طي جلسه كميته اجرايي آموزش دانشگاه با هماهنگي استانداري خراسان رضوي
2- نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي واحدها

3- مسئوليت برگزاري دوره هاي عمومي دانشگاه

4- ثبت كليه دوره هاي برگزار شده در داخل يا خارج سازمان جهت پرسنل در شناسنامه آموزشي آنان

5- انتقال اطلاعات آموزشي به سيستم صدور احكام جهت احتساب امتياز در حكم پرسنل

6- انجام امور استخدام اعضاي محترم هيئت علمي پس از انجام مراحل اوليه (آزمايشات – تشخيص هويت و ...) و صدور حكم

7- اعمال تغييرات در احكام اعضاي محترم هيئت علمي (ترفيع پايه – ارتقاء مرتبه و ...)

8- بررسي پرونده هاي مشمولين طرح مسير ارتقاء شغل كارشناسان ستادي و كاركنان

9- انتقال پرونده هاي مذكور به هيئت مميزه مركزي دانشگاه مشهد

10- صدور حكم مربوطه پس از تصويب و صدور مجوز برقراري فوق العاده ويژه

 
     
Azmoon1