شرح وظايف واحد صدور احكام و آمار و ارزشيابي

Untitled Document
     
 
 
1- ثبت اطلاعات پرسنل جديدالاستخدام و نيروهاي طرحي

2- صدور احكام استخدامي كاركنان جديدالاستخدام (پيماني، قراردادي)

3- صدور احكام تعيين محل خدمت نيروهاي طرحي

4- صدور حكم بازنشستگي

5- صدور احكام ماموريت (ورودي، خروجي)، انتقالي (ورودي، خروجي)، مرخصي بدون حقوق، استخدام قطعي و ...

6- آمار كليه پرسنل رسمي، پيماني، مشمولين قانون لايحه، ضريب k، مشمولين قانون كار

7- وارد نمودن ارزشيابي كليه واحدها و بررسي آن

8- وارد نمودن اطلاعات پرسنل پزشك خانواده و صدور احكام نامبردگان

9- اعمال تغييرات در برنامه پرسنلي و صدور احكام براي پرسنل مشمول آن

10- ثبت كليه تغييرات اطلاعات پرسنلي