پرسنل دفتر فنی

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
داخلی
1 مهندس علي اكبر يعقوبي رئيس اداره توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني 051-57222927 --
2 مهندس مهدی آخوندی کارشناس تاسیسات 051-57223513-14 237
3 مهندس مجتبی رشیدی کارشناس ساختمان 051-57223513-14 233
4 رضا رضاییان كاردان امور عمراني 051-57223513-14 235
5 حسین رفیق حسابدار و کارپرداز 051-57223513-14 236