اهداف و وظايف دفتر فني

     
 
 اهداف کلی اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی:

•    توسعه، گسترش و بازسازی فضاهای آموزشی، بهداشتی، درمانی و ستادی
•    توسعه بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقيتها در زمينه های آموزشی و پژوهشی
•    ارتقاء کيفيت ساخت و ساز و نگهداشت منابع فيزيکی براساس استاندارد های ملی و بين المللی
•    بهسازی فضاهای فيزيکی جهت استفاده دانشجويان و کارکنان و اعضای هيأت علمی
•    بهبود و اصلاح زيرساخت های ساختمانی و تأسيساتی منابع فيزيکی دانشگاه
•    توسعه فن آوری و امکانات نوين در توسعه و نگهداشت منابع فيزيکی دانشگاه

شرح وظايف رئیس اداره توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی:

•    نظارت عاليه بر کليه امور ساختمانی و تأسيساتی مراکز تحت پوشش دانشگاه
•    مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد توسعه، بهسازی و نگهداشت منابع فيزيکی دانشگاه با تيم تخصصی کارشناسی
•    نظارت بر اجرای کليه ساخت و سازها و نگهداری منابع فيزيکی
•    تدوين و پيشنهاد اصول اجرايی در نظارت و نگهداشت منابع فيزيکی
•    نظارت بر حسن اجرای وظايف واحدهای وابسته
•    برنامه ريزی امور زيربنايی و نگهداشت بيمارستان ها با همکاری واحدهای ذيربط
•    نظارت بر حسن اجرای برنامه های نگهداری منابع فيزيکی در دانشکده ها و مراکز آموزشی
•    ارزيابی عملکرد واحدهای تاسيساتی و شرکت های پيمانکار نگهداشت تاسيسات مراکز تحت پوشش دانشگاه
•    انجام امور پيمان و انتخاب پيمانکاران واجد صلاحيت و رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران
•    تأیید اسناد مالی پروژه های عمرانی ، پیمانی و امانی دانشگاه
•    اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی
•    تعيين و پيشنهاد شرايط مناقصه امور پيمانکاری در دانشگاه

 

                                                          عملكرد و اقدامات