نظرات و پيشنهادات دفتر فني

بازدیدکنندگان عزیز می توانند نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود در امر ساخت و ساز و نگهداری ساختمان به پست الکترونیک مدیریت فنی دانشگاه به آدرس yaghoubi52@yahoo.com ارسال فرمایند.