پرسنل دفتر ریاست

نام و نام خانوادگي سمت تلفن
خانم مریم سلیمان زاده مسئول دفتر 7222926
خانم اعظم یوسف نیا مسئول دفتر 7222926