شوراي دانشگاه علوم پزشکی گناباد

تعريف شوراي دانشگاه :
شوراي دانشگاه دومين ركن سياستگذاري بعد از هيئت امناء مي باشد كه به تنظيم سياستها و برنامه هاي جاري دانشگاه بر اساس سياستهاي كلان مصوب در هيئت امناء و يا ساير مراجع ذيصلاح مي پردازد .
شورای دانشگاه از اعضای ذیل تشکیل می شود:
الف) اعضای هیأت رئیسه دانشگاه.
ب) رؤسای دانشکده ها و آموزشکده ها و پژوهشکده ها
ج) 2 نفر از اعضای هیأت علمی هر شورا (شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی) به انتخاب شورای مربوط که باید واجد شرایط باشند.
د) 2 نفر از اعضای هیأت علمی که دانشیار یا استاد وواجد شرایط باشند به انتخاب رئیس دانشگاه.
تبصره:  رئیس دانشگاه می تواند در مورد مسایلی که مربوط به دروس معارف است از رئیس گروه معارف دعوت کند تا با حق رأی در شورای دانشگاه شرکت کند. مدت شوراي دانشگاه :   دوره شورای دانشگاه 2 سال است.

ریاست شورا با رئیس دانشگاه است. شورا دارای نایب رئیس است که توسط اعضای شورا از میان سه نفر عضو شورا که رئیس دانشگاه پیشنهاد می کند با رأی بیشتر انتخاب می شوند، حکم اعضای بندهای (ج) و (د) شورای دانشگاه توسط رئیس دانشگاه صادر می شود و ابلاغ مصوبات شورا و مکاتبات آن از طریق دفتر رئیس دانشگاه صورت می گیرد.
 
وظایف و اختیارات شورای دانشگاه بدین شرح است:
الف) بررسی و تأیید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ب) بررسی و تأیید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت
ج) بررسی روش های همکاری با مؤسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن
د) بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها
هـ) برنامه ریزی پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور
و) بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می گیرد
ز) بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم
ح) ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه
ط) بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی شوراهای تخصصی
ی) تدوین و تصویب آئین نامه داخلی شورا و تصویب آئین نامه کمیته های داخلی شورا