عملکرد اداره بازرسی در سال 92

1- شکایات و درخواست های واصله
2- ارسال جوابیه شکایات و درخواست ها
3- بازدید و بازرسی از واحدهای تابعه
4- حضور در جلسات مناقصات و کمیته منابع انسانی