شرح وظایف واحد گسترش شبكه

هدف كلي : افزايش دسترسي مردم به خدمات بهداشتي و درماني از طريق تقويت و گسترش مراكز ارائه دهنده اين خدمات به منظور تأمين – حفظ وارتقاء سلامت جامعه

• تعيين پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي در منطقه و نمايش آن در نقشه
• بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات فني و پوشش 

واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرح هاي گسترش و يا تبديل واحدها 

• بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاد اصلاح تشكيلات آن
• نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ، ادغام خدمات و هماهنگي واحدهاي بهداشتي
• مشاركت در آموزش دانشجويان پيراپزشكي كه به واحدهاي بهداشتي اعزام مي شوند .
• بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه و پيگيري تأمين آنها


• توزيع و اعزام نيروهاي مستعد خدمت و پيام آوران بهداشت سهميه مركز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنان
• گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب
• هماهنگي و همكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه
• همكاري با مركز آموزش بهورزي براي انتخاب و تربيت بهورزان بومي
• تدوين و پيشنهاد و اجراي برنامه هاي بازآموزي و آموزش حين خدمت براي كاركنان بهداشتي و مشاركت در اجراي آنها
• پيگيري پيشرفت فيزيكي پروژه هاي در حال ساخت و نظارت بر نحوه اجراي پروژه ها
• بررسي تجهيزات پزشكي مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشت و. .. تامين تجهيزات مورد نياز
• بهبود استاندارد فيزيكي واحدهاي بهداشتي درماني و تخصيص اعتبار از محل منابع پيش بيني شده
• بررسي و پيشنهاد محل استقرار واحدهاي بهداشتي درماني و بازنگري طرح گسترش
• بررسي و تطبيق نيروي انساني منطقه براي واحدها و پيشنهاد اصلاح تشكيلات
• براورد نيروي انساني مورد نياز و تعيين نحوه تأمين و پيگيري آن
• اصلاح ساختار نظام ارائه خدمات براساس استانداردهاي وزارت متبوعه و تنظيم دفترچه هاي جديد طرح گسترش شبكه

 

 
pezeshkg


amalkerdg


amozeshgahb


marakezdarmani


rabeting


tajhizatg