اسامي مراكز بهداشتي درماني

رديف

آدرس مركز و تلفن

1

گناباد خيابان امام مركز بهداشتي درماني شماره يك شهري

مستقيم : 7227876

تلفن : 7222598

فاكس 7225634

2

گناباد خيابان عدالت جنوبي مركز بهداشتي درماني شماره دو شهري  

تلفن : 9- 7259798  

فاكس : 7259799

3

گناباد خيابان ناصرخسرو مقابل باغ پرندگان جنب پمپ بنزين آزادگان مركز شماره 3

تلفن 7221519

فاكس : 7221518

4

گناباد نوغاب خيابان قائم قائم 1/14 مركز بهداشتي درماني نوغاب

تلفن 7221644

5

گناباد بيدخت بلوار طالقاني جنب شهرداري مركز بيدخت

فاكس و تلفن : 05357332564

6

گناباد كاخك خيابان كامياب مركز بهداشتي درماني كاخك

تلفن : 2 -05357372591

فاكس 05357373036

7

گناباد بيمرغ مركز بهداشتي درماني بيمرغ

تلفن : 7423210

فاكس 7423515

8

گناباد بيلند مركز بهداشتي درماني بيلند

فاكس و تلفن 7288520

9

گناباد زيبد مركز بهداشتي درماني زيبد

تلفن و فاكس : 7353216 7353215

10

گناباد مند مركز بهداشتي درماني مند

تلفن و فاكس : 7223219

11

بجستان خيابان هفت تير مركز بهداشتي درماني بجستان

تلفن : 3-6224802

فاكس : 05356222688

12

بجستان فخرآباد مركز بهداشتي درماني فخرآباد

فاكس و تلفن : 05356273613    

13

بجستان مركز بهداشتي درماني جزين

تلفن و فاكس : 05356263401

14

بجستان مركز بهداشتي درماني مارانديز

تلفن و فاكس : 05356283211

15

بجستان - مركز بهداشتي درماني يونسي

 تلفن : 05336244112