معرفی مسئول واحد هماهنگی و گسترش

نام و نام خانوادگی :

دکتر حسین ابراهیمی 

سمت :

کارشناس مسئول واحد هماهنگی و گسترش 

رشته تحصیلی:

پزشک عمومی 

تلفن تماس 

05157220189     - 05157220190 داخلی 387


همکاران واحد :

نام و نام خانوادگی : آقای ابوالفضل بیابانی 
سمت : کارشناس تیم سلامت
تلفن تماس : 05157220188 - 05157220190 داخلی 386


نام و نام خانوادگی : آقای مهدی شجاعی 
سمت : کارشناس توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 385


نام و نام خانوادگی : خانم مرضیه علیشاهی
سمت : کارشناس رابطین
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 383
 نام و نام خانوادگی : آقای حسین عجم
سمت : کارشناس توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 382