معرفی واحد سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

321
 
moarefikh madaran koodakan barvari miansal
salmandan madares      

پاسخنامه سوالات آزمون سلامت نوزادان

 

شرح وظایف

1.    برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم
2.    برنامه مراقبت کودک بیمار ( مانا )
3.    برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران
4.    برنامه باروری سالم
5.    برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر و بیمارستان دوستدار کودک
6.    برنامه مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان
7.    برنامه های سلامت میانسالان
8.    نظام مراقبت مرگ و میر مادران
9.    نظام مراقبت مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه
10.    برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی
11.    برگزاری و مشارکت در کمیته های دانشگاهی مرتبط با برنامه های فوق
12.    طراحی و اجرای برنامه های عملیاتی مرتبط با وظایف واحد و طرح ریزی نظام پایش برنامه ها
13.    اجرای برنامه بیمارستان دوستدار مادر