معرفی مسئول واحد سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

نام و نام خانوادگی :

عباس علیمردانی
سمت :

سرپرست واحد سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

رشته تحصیلی:

کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

تلفن تماس 

05157220187     - 05157220190 داخلی 373


همکاران واحد : 
نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه یوسف پور
سمت : کارشناس برنامه سلامت کودکان - برنامه سلامت نوزادان
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 369


نام و نام خانوادگی : خانم کبری قاسمی
سمت : کارشناس برنامه سلامت مادران
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 370


نام و نام خانوادگی : خانم رضوان نبیلی 
سمت : کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر - کارشناس برنامه باروری سالم
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 371


نام و نام خانوادگی : خانم نرگس سمائی
سمت : کارشناس برنامه خدمات نوین سلامت (میانسالان و سالمندان)
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 381
 

نام و نام خانوادگی : خانم مریم نجار شهری
سمت : کارشناس بهداشت مدارس
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 368


ام و نام خانوادگی : آقای عبدالرضا کاشانی
سمت : کارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 342