دستورالعمل های برنامه نوزادان

مراقبت در منزل نوزاد جهت دریافت کلیک کنید 
برنامه مراقبت در منزل جهت دریافت کلیک کنید
 برنامه عملیاتی مراقبت در منزل در قالب طرح تحول نظام سلامت جهت دریافت کلیک کنید
 پاورپوینت اداره سلامت نوزادان جهت دریافت کلیک کنید
 آموزش والدین برای مراقبت از نوزاد جهت دریافت کلیک کنید
 انتظارات اداره سلامت نوزادان از معاونت بهداشتی دانشگاه ها در سال 94 جهت دریافت کلیک کنید
 انتظارات اداره سلامت نوزادان از معاونت بهداشتی دانشگاه ها در سال 95 جهت دریافت کلیک کنید
 پاورپوینت انتظارات اداره سلامت نوزادان از ستاد بهداشت و درمان دانشگاه ها جهت دریافت کلیک کنید
 کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت نوزادان جهت دریافت کلیک کنید
 کمیته ارتقاء سلامت نوزاد در معاونت بهداشتی جهت دریافت کلیک کنید