صفحه برنامه مقابله با صدای محیط کار

 ردیف مطالب آموزشی مربوطه
دریافت فایل
1   حدمجازآلودگی صوتی       
download icon Taktemp 14
2   فایل آموزشی آلودگی صوتی download icon Taktemp 14
3  دستورالعمل اندازه گیری وارزیابی صدا در محیط کار  download icon Taktemp 14
4  انواع گوشی حفاظتی داخل گوش download icon Taktemp 14
5  بسته آموزشی صدا در محیط کار    download icon Taktemp 14
6
دستورالعمل نحوه تکمیل  فرم گزارش گیری صدا download icon Taktemp 14
7 فرم گزارش گیری صدا  download icon Taktemp 14
8 آموزش نحوه کار با دستگاه صدا سنج download icon Taktemp 14
9 حد تماس شغلی فراصوت download icon Taktemp 14
10 حد تماس شغلی صدای محیط کار  download icon Taktemp 14
11 آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی download icon Taktemp 14
12 دستورالعمل غربالگری صدا download icon Taktemp 14
13 انواع گوشی حفاظتی روی گوش download icon Taktemp 14
 14  کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش 95
 download icon Taktemp 14
15
فرمهای مربوط به اندازه گیری صدا
download icon Taktemp 14