صفحه مربوط به برنامه بهداشت معادن

جهت دریافت فایلهای مربوطه از جدول ذیل استفاده نمایید.

 
ردیف عنوان فایل آموزشی مربوطه دریافت فایل
1- پرسشنامه ارزیابی معادن download 43846
2- پمفلت بیماری سیلیکوزس جهت آموزشی شاغلین معادن download 43846
3- پمفلت آزبست download 43846
4- گزارش وضعیت بهداشت وایمنی معادن در حال بهره برداری کشور download 43846
5- کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش 95 download 43846
6- تصاویر مربوط به برگزاری نمایشگاه بهداشت حرفه ای در معادن گناباد download 43846
7-
بنرهای تهیه شده توسط واحد بهداشت حرفه ای برای برنامه بهداشت معادن
download 43846
8-
فایل آموزشی آزبست
download 43846