صفحه پرتوکاران و پرتوها

جهت دریافت فایل روی ایکن مربوطه کلیک نمایید.ردیف عنوان مطلب دریافت فایل ردیف
عنوان مطلب
دریافت فایل
1 فلوچارت بازرسی مراکز پرتو پزشکی download icon Taktemp 14 21 قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی download icon Taktemp 14
2 چک لیست بازدید بهداشتی حفاظتی مراکزدندانپزشکی دارای دستگاه پرتوساز

download icon Taktemp 14 22 آیین نامه مواد 4 و 11 قانون سازمان انرژی اتمی ایران download icon Taktemp 14
3 نکات ایمنی وتوصیه های حفاظتی در برابر اشعه download icon Taktemp 14 23 آیین نامه مقررات حفاظت در برابر خطرپرتوهای یونساز download icon Taktemp 14
4 حد تماس شغلي عوامل فيزيكي محيط كار- ميدان‌ها و پرتوهاي غيريونيزان download icon Taktemp 14 24 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1369 واصلاحیه هیات وزیران به تاریخ 15/7/86 download icon Taktemp 14
5 حد تماس شغلي عوامل فيزيكي محيط كار- ليزر download icon Taktemp 14 25 قانون سازمان انرژی اتمی مصوب تیر ماه 1353 download icon Taktemp 14
6 حد تماس شغلي عوامل فيزيكي محيط كار- پرتوهاي يون‌ساز download icon Taktemp 14 26 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 download icon Taktemp 14
7 حد تماس شغلي عوامل فيزيكي محيط كار- پرتوهاي راديوفركانس وماكروويو download icon Taktemp 14 27    
8 حد تماس شغلي عوامل فيزيكي محيط كار- پرتومادون قرمز download icon Taktemp 14 28    
9 حد تماس شغلي عوامل فيزيكي محيط كار- پرتو فرابنفش download icon Taktemp 14 29    
10 اشعه UV و اثرات آن

download icon Taktemp 14 30    
11 انواع تشعشعات وحفاظت در برابر آن
download icon Taktemp 14 31    
12 حفاظت در برابر پرتوهای یونساز وایمنی منابع پرتو -استانداردهای پایه
download icon Taktemp 14 32    
13 انرژی هسته ای واژه ها واصطلاحات
download icon Taktemp 14 33    
14 پرتوهای غیر یونساز - حدود پرتوگیری
download icon Taktemp 14 34    
15 ضوابط دریافت پروانه اشتغال ارائه خدمات دزیمتری فردی
download icon Taktemp 14 35    
16 راهنمای ارزیابی نیاز به مونیتورینگ فردی پرتوگیری داخلی در کار با چشمه های باز
download icon Taktemp 14 36    
17 دستورالعمل شماره 1 پرداخت فوق العاده کار با اشعه مصوب 69
download icon Taktemp 14 37    
18 دستورالعمل آزمایشات ومعاینات پزشکی کارکنان در مراکز کار با پرتو
download icon Taktemp 14 38    
19 ضوابط دریافت مجوز کار در مراکز پرتودرمانی
download icon Taktemp 14 39    
20 ضوابط دریافت مجوز کار در مراکز پزشکی هسته ای
download icon Taktemp 14 40