صفحه مربوط به برنامه معاینات شغلی(طب کار)

لطفا جهت دانلود مطالب مربوط به معاینات سلامت شاغلین (طب کار) روی گزینه مربوطه کلیک نمایید.

ردیف عنوان مطلب دریافت فایل ردیف عنوان مطلب  دریافت فایل
1 بخشنامه معاینات شغلی ودستورالعمل آن
(سال 92)
 download icon Taktemp 14 6 بخشنامه نحوه انجام اسپیرومتری  download icon Taktemp 14
2 دستورالعمل اجرایی معاینات رانندگان
(سال90)
 download icon Taktemp 14 7 فرم آماری معاینات شغلی
3-111
 download icon Taktemp 14
3 سیاست نامه تامین سلامت کارکنان دولت  download icon Taktemp 14 8 دستورالعمل نحوه تکمیل فرم
3-111
 download icon Taktemp 14
4 پرونده پزشکی معاینات شغلی ورانندگان  download icon Taktemp 14 9 فرم آماری معاینات رانندگان
111-ر
 download icon Taktemp 14
5 دستورالعمل نحوه تکمیل پرونده پزشکی شاغلین  download icon Taktemp 14 10 دستورالعمل نحوه تکمیل فرم
111- ر
 download icon Taktemp 14