صفحه مربوط به برنامه بهداشت حرفه ای درکارگاههای ساختمانی

لطفا جهت دانلود فایل روی گزینه دریافت کلیک نمایید


ردیف عنوان مطلب دریافت فایل ردیف عنوان مطلب
دریافت فایل
1  راهنما ودستورالعمل جامع بهداشت کارگران ساختمانی download icon Taktemp 14 11  ارگونومی ابزار کار download icon Taktemp 14
2  راهنمای استفاده از وسایل حفاظت فردی در محیط کار download icon Taktemp 14 12  حمل دستی بار download icon Taktemp 14
3  آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری download icon Taktemp 14 13  مخاطرات بهداشتی ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی download icon Taktemp 14
4  آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران وکار آموزان download icon Taktemp 14 14  انواع حریق وکاربرد خاموش کننده ها download icon Taktemp 14
5  آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی download icon Taktemp 14 15  اصول ارگونومی در طراحی ابزار دستی کارهای ساختمانی download icon Taktemp 14
6  آیین نامه علائم ایمنی در کارگاهها download icon Taktemp 14 16  حمل بار در کارگاههای ساختمانی download icon Taktemp 14
7  آیین نامه وسایل حفاظت فردی download icon Taktemp 14 17 download icon Taktemp 14
8  مقررات حفاظت چاه دستی download icon Taktemp 14 18 download icon Taktemp 14
9  مقررات حفاظت ساختمانی کارگاهها download icon Taktemp 14 19 download icon Taktemp 14
10  بیماریهای ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی download icon Taktemp 14 20 download icon Taktemp 14