معرفی مسئول واحد بهداشت روان

       

نام و نام خانوادگی :

 sahebi
اکرم صاحبی
سمت :
کارشناس مسئول واحد بهداشت روان
رشته تحصیلی:
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
تلفن تماس :
 05157220190 داخلی 399

همکاران واحد : 

نام و نام خانوادگی : محبوبه نجاتیان
سمت : کارشناس سلامت روان
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 320