برنامه های آموزشی


1-    کارگاهها:
1-برگزاری 2 کارگاه آموزشی جهت حوزه شهید رجایی و امام حسین بیدخت
2--همکاری در برگزاری کارگاه تغذیه ویژه مهد روستاها
3-همکاری در برگزاری کارگاه خود ارزیابی و تعالی سازمانی
4-برگزاری کارگاه یک هفته ای مهارتهای زندگی ویژه کارکنان ادارات شهرستان گناباد در مهرماه89 باهمکاری شورای  پایگاه  دانشگاه علوم پزشکی گناباد
5-برگزاری کارگاه سلامت زنان با همکاری شورای پایگاه دانشگاه علوم پزشکی گناباد
6-همکاری در برگزاری کارگاه سه روزه ریز مغذیها و راهکارهای مقابله با کمبود آن ویژه پزشکان ، کارشناسان، کاردانها  و بهورزان مراکز بهداشتی شهرستان گناباد

2-جلسات آموزشی:
1-همکاری 3 جلسه با حضور فرماندهان سپاه گناباد و بجستان جهت استقرار فعالیتهای واحد آموزش سلامت در حوزه ها و پایگاههای مقاومت
2-    برنامه ریزی 7 جلسه آموزشی با همکاری سپاه شهرستان در طرح هجرت در روستاهای محروم
3-    برنامه ریزی جهت و اجرای جلسات آموزشی برای زندانیان
4-    برنامه ریزی و اجرای برنامه آموزشی در محل سپاه شهرستان
5-    همکاری در برگزاری جلسه آموزشی به مناسبت هفته تیروئید در یک مهدکودک
6-    همکاری در برگزاری 8 جلسه آموزشی بهداشت روان و نحوه تغذیه صحیح ویژه دختران جوان در روستاهای شهرستان گناباد و شهرکاخک که در حال برگذاری است
7-    برگزاری جلسات آمورشی بهداشت زنان و بهبود تغذیه ویژه خواهران بسیجی پایگاههای بسیج تابعه شهرستان گناباد

سایر فعالیتهای آموزشی:
•    همکاری در آشنایی دانشجویان با فعالیتهای واحد 5 جلسه
•    نمایش فیلم های آموزشی در نمایشگاهها در مناسبتهای مختلف  
•    توزیع پوستر و پمفلت آموزشی در 3 نماز جمعه شهرستانهای گناباد و بجستان و کاخک بمناسبتهای مختلف
•    برنامه ریزی جهت ایجاد کمیته های آموزشی و ارتقای سلامت در مراکز و خانه های بهداشت که  اعضای هر کمیته شامل :  روحانی محل – معلم روستا – بهورز یا کاردان و نماینده بانوان روستا و پزشکان تیم سلامت و مامای تیم سلامت خواهد بود و مشکلات بهداشتی محل را شناسایی و نیازسنجی آموزشی خواهند کرد و سپس اجرای برنامه های اموزشی با همکاری واحد آموزش و ارتقاء سلامت در هر محل انجام خواهد شد .
•    همکاری 3 جلسه با حضور فرماندهان سپاه گناباد و بجستان جهت استقرار فعالیتهای واحد آموزش سلامت در حوزه ها و پایگاههای مقاومت