برنامه های آموزشی سالهای 91 ،92 و 93

درج فعالیتهای آموزشی مراکز و خانه های بهداشت در نرم افزار Excel با هدف فراهم کردن امکان دسترسی سریع و آسان کارشناسان و مسئولین برای رصد کردن فعالیتهای اجرایی در زمینه آموزش از سال 1391 آغاز شده است و این امکان برای کارشناسان و مسئولین فراهم شده است که موضوعات مرتبط آموزشی را در کمترین زمان میتوانند استتخراج و مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی خود قرار دهند
با این برنامه اشکالات مرتبط با نحوه گزارش دهی بطور مرتب به مسئولین مراکز بهداشتی درمانی و همکاران تنظیم کننده فرم پسخوراند داده میشود و باعث میشود ارائه گزارشات صداقت و دقت بیشتری اعمال شود .

جهت دریافت برنامه های آموزشی مراکز و خانه های بهداشت سال 91 کلیک کنید 

جهت دریافت برنامه های آموزشی مراکز و خانه های بهداشت سال 92 کلیک کنید 

جهت دریافت برنامه های آموزشی مراکز و خانه های بهداشت سال 93 گناباد و بجستان کلیک کنید