برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی کارکنان با موضوعات مختلف تحت عنوان ( هدا ) همسان سازی دوره های آموزشی

سال 1391 : برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی و جلب حمایت همه جانبه ویژه کارشناسان معاونت بهداشتی
سال 1392 : برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی ویژه کاردانهای بهداشتی
برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی و جلب حمایت همه جانبه ویژه بهورزان
برگزاری کارگاه آموزشی تدوین برنامه عملیاتی ویژه کارشناسان و کاردانهای معاونت بهداشتی
برگزاری جلسات آموزشی با عنوان اصول آموزش موثر ویژه کاردانها و بهورزان
انتشار اطلاعات جدید و نو که از طریق پرتال دفتر آموزش و ارتقای سلامت واصل میشود
انتشار پیامهای بهداشتی برای کاربران اتوماسیون حسب مناسبت و مورد
سال 1393 :
- تاکید بر خودمراقبتی و شناساندن اهمیت و روشهای خودمراقبتی به کارشناسان ، کاردانها و بهورزان به روشها و مدلهای متفاوت ( اطلاع رسانی ، درج پیام ، حضور در جلسات و تهیه و توزیع پمفلت )
- حضور فعالتر در برگزاری جلسات آموزشی در سطح جامعه ( ادارات ، مراکز و خانه های بهداشت )
- برگزاری کمپینهای آموزشی با موضوعات سلامت قلب و پیشگیری از مصرف دخانیات در مدارس از طریق دایر کردن نمایشگاه های پوستر
- حضور در برنامه های آموزشی (همایش ، کارگاه ،نمایشگاه و جلسات )