پیگیری برنامه های کمیته ی ساماندهی رسانه های آموزشی در سالهای 1392و 1393

کمیته ساماندهی رسانه ها با هدف  ارتقای کیفیت رسانه های آموزشی و با نامهای  کمیته علمی یا کمیته انتشارات در معاونت بهداشتی فعال است در راس این کمیته معاون امور  بهداشتی و اعضای آن کارشناسان مسئول واحدها - حسب موضوع و گروه هدف مخاطبین رسانه - و  2 نفر از استادان و متخصصین بهداشت ( آقای دکتر محمد مطلبی و آقای مهندس علی دلشاد )هستند که واحد آموزش و ارتقای سلامت دبیری آنرا عهده دار است

در سال جاری تا کنون پیشنهاد تولید و تکثیر چندین پمفلت واصل شده است که با توجه به محدودیت های مالی از بین چندین پیشنهاد رسیده از واحدهای سلامت روان ، بیماریها و بهداشت محیط و حرفه ای فقط 2 پمفلت یک عمر سلامت با خودمراقبتی و چه کنیم تا بیمار نشویم مراحل طرح و تایید در کمیته را گذرانده و به چاپ و تکثیر رسیده اند
در حال حاضر پمفلت هایی با عناوین بیماری گال - دیابت نوع 2 - و پوستر سرماخوردگی در دست اقدام میباشد

 
فلوچارت تهیه  ، تولید و انتشار  رسانه درکمیته انتشارات

2 copy

گاها به دلیل ذیق وقت و عدم امکان برگزاری جلسات حضوری اعضا با رای زنی و نظر سنجی از  اعضای کمیته اقدام به تهیه و تولید رسانه میشود که لازم است کارشناسان محترم با اقدام بموقع فرصت کافی برای تشکیل جلسات  کمیته را در دستور کار خود قرار دهند