معرفی سامانه صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات مؤسسات

جهت ارسال درخواست موافقت اصولی، ثبت و پیگیری موافقت اصولی اخذ شده قدیمی(غیرالکترونیک)، ارسال درخواست صدور پروانه بهره برداری مؤسسه تازه تأسیس می توانید از طریق سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت اقدام فرمائید.
لطفاً به موارد ذیل توجه فرمائید:
1- ثبت نام در سامانه نیازمند شماره موبایل، کدملی و آدرس ایمیل معتبر و متعلق به شخص متقاضی می باشد و تمامی مکاتبات باهمان آدرس ایمیل انجام خواهد شد.
2-برای ثبت نام و پیگیری امور شخصاً اقدام فرمائید و به کافی نت مراجعه نکنید . استفاده از سامانه کاملاً رایگان است.
3-جهت بیشترین سازگاری از آخرین ورژن مرورگر firefox استفاده فرمائید.
4-جهت هرگونه پیشتیبانی تنها و تنها با اداره صدور پروانه های دانشگاه خود تماس بگیرید .