معرفی مسئول واحد آمار و رایانه

نام و نام خانوادگی :

عصمت علمدار مزار
سمت :
کارشناس مسئول واحد آمار و رایانه
رشته تحصیلی:
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
تلفن تماس 
 05337220190 داخلی 394

همکاران واحد : 
نام و نام خانوادگی : مجتبی علیخانی
سمت : کاردان فناوری اطلاعات
تلفن تماس : 05337220190 داخلی 395