معرفی مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت

نام و نام خانوادگی :

ملیحه جوانبخت

سمت :

کارشناس مسئول واحد آزمایشگاه معاونت بهداشتی
رشته تحصیلی:

علوم آزمایشگاهی

تلفن تماس 

05157221912     - 05157220190 داخلی 389


همکاران واحد : 
نام و نام خانوادگی : سمانه سلمانی مقدم
سمت : کاردان آزمایشگاه
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 389


نام و نام خانوادگی : راضیه صادقیان
سمت : کارشناس آزمایشگاه
تلفن تماس : 05157220190 داخلی 389