شرح وظایف واحد امور عمومی

شرح وظایف
•    نظارت بر حسن اجرای وظایف و کلیه امور ادارات واحدهای تحت سرپرستی
•    صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی رییس واحد
•    سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
•    ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشی ها – قوانین و مقررات تعیین شده در چهار چوب  برنامه های تعیین شده
•    تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای ان
•    صدور دستور بخشنامه ها  ائین نامه ها و ضوابط مربوط جهت اجرای قانون
•    کنترل کلیه امورات واحدهای تحت سرپرستی
•    برنامه ریزی جهت اجرای قانون و پیگیری جهت اجرا
•    ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه اداره امور عمومی جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تایید
•    نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت پوشش
•    صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
•    تنظیم و ابلاغ دستورالعمل های داخلی مربوطه
•    شرکت در کمیسیونها، سمینارها و جلسات و تهیه گزارشات لازم
•    سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای آن
•    تایید پاس اداری و مرخصی تا یک روز پرسنل
•    تائید برگه ماموریت کارکنان در محل مربوطه
•    نظارت و تایید کلیه امور مربوط به خریدها، حواله ها، هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات و امکانات
•    بازدید اداری و پایش های استانی از مراکز تحت پوشش استان و ارائه گزارش مربوطه
•    انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مقام مافوق
•    نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای اداری و مالی و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات مربوطه
•    نظارت بر انجام امور تدارکاتی ، کنترل انبار و غیره
•    انجام سایر امور طبق دستور مافوق