کمیته بهداشت کشاورزی گناباد

در مورخه 96/4/14 بر حسب هماهنگی ودعوت قبلی کمیته بهداشت کشاورزی شهرستان گناباد راس ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت بهداشت دانشگاه برگزار گردید . در این جلسه بعد از خیر مقدم و ارائه بیان اهداف جلسه توسط معاون محترم بهداشت جناب آقای دکتر عالمی،مهندس حسین زاده رییس محترم اداره جهاد کشاورزی مطالبی پیرامون مشاغل کشاورزی ومشکلات پیش روی شاغلان ارئه نمودند. سپس هرکدام از اعضاء دیدگاههای خود را در رابطه با مشاغل کشاورزی و عوامل زیان آور محیط کار شاغلین ارائه و در نهایت تصمیماتی در خصوص بهتر اجرا شدن برنامه بهداشت کشاورزی گرفته شد.

komete keshavarzi1