معرفی دانشکده

معرفی دانشکده بهداشت
دانشکده  بهداشت گناباد:
    این دانشکده زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشدو فعالیت خود را با اخذ رشته های کاردانی "مبارزه با بیماری ها" ، "بهداشت خانواده" ، "بهداشت محیط" و "بهداشت حرفه ای " آغاز نمود .سپس با پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی ،بهداشت محیط و کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای به کار خود ادامه داد و از ابتدای نیمسال اول 93-1392 علاوه بر رشته های کارشناسی مذکور ،موفق به اخذ مجوز درمقطع کارشناسی ارشد بهداشت محیط گردید.