معرفی دانشکده

این دانشکده زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشدو فعالیت خود را با اخذ رشته های کاردانی "مبارزه با بیماری ها" ، "بهداشت خانواده" ، "بهداشت محیط" و "بهداشت حرفه ای " آغاز نمود .سپس با پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی ،بهداشت محیط و کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای به کار خود ادامه داد،علاوه بر رشته های کارشناسی مذکور، از ابتدای نیمسال اول 91-90 درمقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و از ابتدای نیمسال اول 93-92 کارشناسی ارشد بهداشت محیط موفق به اخذ مجوز گردید.