برنامه های آموزشی

 
 

 برنامه کارآموزی مقطع کارشناسی ارشد

          برنامه کارآموزی دروس کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت نیمسال اول 97-1396


برنامه کارآموزی مقطع کارشناسی پیوسته

          برنامه کارآموزی دروس کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای نیمسال اول 97-1396
        
          برنامه کارآموزی دروس کارشناسی مهندسی بهداشت محیط نیمسال اول 97-1396 
          برنامه کارآموزی دروس کارشناسی بهداشت عمومی نیمسال اول 97-1396


برنامه کارآموزی مقطع کارشناسی ناپیوسته

           برنامه کارآموزی دروس کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط نیمسال اول 97-1396
    
           برنامه کارآموزی دروس کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی نیمسال اول 97-1396