برنامه کارآموزی گروه های بهداشت

 
 

 برنامه کارآموزی مقطع کارشناسی ارشد

          برنامه کارآموزی دروس کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت نیمسال اول 92-1391


برنامه کارآموزی مقطع کارشناسی پیوسته

          برنامه کارآموزی دروس کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای نیمسال اول 92-1391
        
          برنامه کارآموزی دروس کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ترم هفتم (نیمسال اول 97-96)
    
          برنامه کارآموزی دروس کارشناسی بهداشت عمومی ترم هفتم (نیمسال اول 97-96)


برنامه کارآموزی مقطع کارشناسی ناپیوسته

           برنامه کارآموزی دروس کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط نیمسال اول 92-1391
    
           برنامه کارآموزی دروس کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی نیمسال اول 93-1392