شوراي پزشكي

شورای پزشکی293436

 وظایف :

1- تکمیل فرمهای مربوطه جهت تأیید مرخصی های استعلاجی کارکنان دولت .

2 - تکمیل فرم های مربوطه جهت تأیید از کار افتادگی و صعب العلاج بودن کارکنان دولت .

3 - تکمیل فرم های مربوطه جهت تأیید از کار افتادگی معرفی شدگان از سازمان بهزیستی .

4 - بایگانی مدارک مربوط به شورای پزشکی .

5 - دادن نوبت به مراجعین جهت شرکت در شورای پزشکی .

6- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

7 - تائید گواهیهای بیماران نیازمند به مواد مخدر .

8 - معاینه پزشکی افراد استخدامی مراکز تربیت معلم .

9 - جمع آوری فیشها و ارسال به دفتر معاونت سلامت .

جهت دانلود اطلاعات تکمیلیsamir 09120000 1 Fixed  کنید.