داروخانه های سطح شهرستان

داروخانه های سطح شهرستان

ردیف

نام داروخانه

مسئول فنی

تلفن تماس

آدرس

۱

بیمارستان۲۲ بهمن گناباد

دکترمحمد سنجری مقدم/دکتر مهدی کریمی/دکتر الهه رنگریز

05157226799

گناباد- خیابان ناصر خسرو- بیمارستان۲۲بهمن

۲

بیمارستان ۱۵ خرداد بیدخت

دکتر سیدصابرسجادی

05157231112

گناباد- بیدخت، ميدان شفا

۳

داروخانه دکتر هاشمی

دکتر کاظم هاشمی

05157226591

گناباد- خ غفاری- روبروی مصلی

۴

داروخانه دکتر ادبی

دکتر مهدی ادبی

05157224333

گناباد- خ امام- روبروی سینما

۵

داروخانه علی قانعی

آقای علی قانعی

05157228399

گناباد- خ سعدی- روبروی آزمایشگاه جهاد

۶

داروخانه دکتر قناعتی

دکتر جعفر قناعتی

05157222058

گناباد- خیابان ناصر خسرو

۷

داروخانه دکتر شجاعی

دکتر سوسن شجاعی

05157229202

گناباد- میدان غدیر

۸

داروخانه شبانه روزی دکتر فرخ

دکتر احسان فرخ گیسور/دکترسیدصابرسجادی/ دکترزهرااکبری نوقابی 05157229620

گناباد- خیابان ناصر خسرو- ناصرخسرو6-جنب درمانگاه شفاء

۹

داروخانه درمانگاه تامین اجتماعی

دکترزهرااکبری نوقابی

05157255680

گناباد- خیابان شهدا 

۱۰

داروخانه دکتر حسینی

دکتر ابوالفضل حسینی

05156524455

بجستان- خیابان ۷تیر

۱۱

داروخانه دکتر مظلوم

دکتر اکبر مظلوم

05156522230

بجستان- خیابان ۷تیر

۱۲

داروخانه دکتر قرچه

دکتر حسین قرچه بیدختی

05157332782

گناباد- بیدخت- خیابان جمهوري اسلامي