واحدنظارت بر داروهاي مخدر و الکل

شرح وظایف واحد نظارت

شرح وظایف واحد نظارت برداروهای مخدر و الکل

1- بررسی نسخ و دفاتر پلمپ شده واحدهای درمانی تحت پوشش

2- بازرسی از واحد های درمانی و نظارت بر نحوه نگهداری و توزیع  داروهای مخدر و موجودی و مصرفی بر اساس چک لیست های موجود
 
3- بازرسی از مراکز ترک اعتیاد و نظارت بر نحوه نحوه مصرف دارو و بررسی آمار و دفاتر آنها
4- دریافت پوکه آمپول های مخدر مصرف شده توسط واحد های درمانی و بیمارستان سرپایی و انبارداری تا زمان امحاء
5- امحاء پوکه آمپول های مخدر با حضور مسئولین ذیربط و تنظیم صورت جلسه بصورت برنامه زمانبندی شده
6- عیادت از بیماران بستری در منزل و بررسی چگونگی روند مصرف دارو و تهیه گزارش طی چک لیست های موجود
7- بررسی دفاتر ثبت دارویی مراکز ترک اعتیاد با حواله مصرف دارو