برگزاری مجدد دوره آموزشی کددار غیر حضوری " آشنایی با طرح استقرار سيستمHACCP زعفران) از برداشت تا بسته بندي (" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مسئولین فنی محترمی که مایلند در دوره مذکور که به مدت 16ساعت می‌باشد، شرکت نمایند با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه منبع مذکور در آزمون حضوری دوره که در تاریخ 20/8/1393ساعت 14-13 در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

جهت دریافت منبع مطالعاتی دوره آموزشی " آشنایی با طرح استقرار سيستمHACCP  زعفران) از برداشت تا بسته بندي ("  روی نام دوره کلیک نمایید.