انتخاب نماینده جامعه مسئولین فنی

به منظور تعیین نماینده مسئولین فنی به عنوان عضو کمیسیون فنی بررسی و صدور مجوزهای بهداشتی دانشگاه جلسه ای برای رأی گیری در تاریخ 23/9/1393 با حضور مسئولین فنی کارخانجات و کارگاه های موادغذایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد در محل معاونت غذا و دارو تشکیل گردید. جناب آقای مهندس مجید حجازی در بین چهار نفر کاندیدا با اخذ 57% آرا به عنوان نماینده برای دو سال انتخاب شدند. در این جلسه از خدمات سرکار خانم مهندس پرستو پیشکار تشکر و قدردانی گردید.


untitled