اطلاع رسانی غذایی,آشامیدنی و...

برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری " آشنایی با تقلبات زعفران" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری " آشنایی با طرح استقرار سيستمHACCP زعفران( از برداشت تا بسته بندي )" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری " آشنایی با طرح استقرار سيستمHACCP  زعفران( از برداشت تا بسته بندي )" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
همکاران و مسئولین فنی محترمی که مایلند در دوره مذکور که به مدت 16 ساعت می‌باشد، شرکت نمایند لازم است با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه منبع مذکور آمادگی خود را جهت آزمون حضوری دوره که در تاریخ 14/5/1393ساعت 14-13 در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد، اعلام نمایند.

برگزاری دوره آموزشی کددار غیر حضوری " فناوری های نوین در صنایع غذایی" توسط اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

همکاران و مسئولین فنی محترمی که مایلند در دوره مذکور که به مدت 8 ساعت می‌باشد، شرکت نمایند لازم است با مراجعه به اداره نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دریافت منبع مطالعاتی آمادگی خود را جهت آزمون حضوری دوره که در تاریخ 24/12/1392 ساعت 14-13 در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار خواهد شد اعلام نمایند.