اطلاعات تماس:
براي ارتباط با بیمارستان از طریق آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد:
خراسان رضوي، گناباد، بیدخت، بیمارستان 15 خرداد
شماره تلفن: 05157231113