دانشگاه علوم پزشكي گناباد در نظر دارد اموال اسقاطي مازاد بر نياز بیمارستان 15 خرداد بیدخت را از طريق مزايده حضوري در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخه 1395/6/28 طبق شرايط ذیل به فروش برساند .

شرايط مزايده

1) مزايده به صورت حضوري،عمومي وآزاد انجام خواهد شد.
2) اموال و لوزام اسقاطي ، مازاد بر نياز به بالاترين قيمت پيشنهادي واگذار خواهد شد.
3) وجه پيشنهادي باید توسط برنده مزایده قبل از خروج و تحویل اموال به حساب شماره 2178171622004 نزد بانک ملی مرکزی بنام خزانه معین خراسان رضوی واریز گردد.
4) برنده مزايده مي بايستي حداكثر ظرف مدت 3 روز پس از اعلام نسبت به بارگیری و تخليه اموال از محل اقدام، در غير اين صورت روزانه مبلغ 500000 ريال به عنوان هزينه انبار داري محاسبه و از برنده اخذ خواهد شد.
5) هزينه حمل و ساير هزينه هاي مربوطه به عهده برنده مزايده خواهد بود.
6) واحد مزايده گذار در رد يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
7) از برنده مزایده 10% مبلغ پیشنهادی اخذ و چنانچه برنده مزایده حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از برگزاری مزایده نسبت به واریز وجه پیشنهادی اقدام ننماید مبلغ تضمین به نفع دانشگاه علوم پزشکی گناباد ضبط و وصول خواهد شد.